Menu

bolesta.blog.blox.pl/unieważnienie małżeństwa kościelnego/rozwód kościelny

Blog dotyczący kościelnego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

PROSTYTUCJA w kontekście ważnego zawarcia małżeństwa

arlettabolesta

W analogii do jednego z rozważań (Neuroborelioza) przedstawimy rzeczoną kwestię – wydawać by się mogło – w kontrowersyjnym ujęciu, tj. ważności zawartego małżeństwa. Na tzw. pierwszy rzut oka sprawa wydaje się jednoznaczna, jeśli chodzi o ostateczną konkluzję, tj. Wyrok, a jednak wcale tak nie musi być.

Sam fakt prostytucji można rozpatrywać - przykładowo - w kontekście niezdolności natury psychicznej, ale i podstępnego wprowadzenia w błąd czy jakiejś formy symulacji.

Jak już zostało wspomniane, nierzadko może zaistnieć sytuacja, kiedy mimo podniesionego wątku zaferowany Wyrok jest negatywny (niezdolność psychiczna). Nie oznacza to, iż nie ma absolutnie żadnej szansy na zmianę jego treści pod warunkiem, że proces przebiegałby zupełnie z innego tytułu prawnego, tj. właśnie podstępu czy symulacji. Niemniej, aby orzec nieważność z tych przyczyn koniecznie muszą zostać udowodnione przesłanki postawione przez Prawodawcę, innymi słowy, oznacza to, że i w tych przypadkach Wyrok może być negatywny.

W aspekcie ważności zawiązanego węzła małżeńskiego prześledzimy prostytucję na tle niezdolności natury psychicznej (kan. 1095 KPK).

Po pierwsze, na pewno czymś innym jest incydentalny charakter prostytuowania się (pojedynczy), a czymś absolutnie innym zjawisko – nazwijmy to roboczo – systematycznego prostytuowania się. Naturalnie, pierwszy przypadek można oceniać w kategoriach moralnych, a nawet można przytoczyć go na łonie prawa, niemniej, gdy ma to być tylko jeden przykład za rzekomą nieważnością związku małżeńskiego, to optowałabym jako Sędzia za jednak nie udowodnieniem nieważności.

Druga kwestia obejmuje sferę psychiczną osoby. Prostytuowanie się (przy czym w tym fragmencie mamy na myśli wielokrotność jej) może wynikać z takiej a nie innej psychicznej konstrukcji człowieka, która już może być zaburzona, bądź (i) może pociągać za sobą negatywne konsekwencje na psychice, osobowości Strony prostytuującej się, „pchnąć” Ją w stronę jakiegoś uzależnienia. I po raz kolejny, gdy – przykładowo – prostytuowanie się odnotowujemy po wstąpieniu w związek małżeński, następnie, gdy nie wynika ono już z zaburzonej osobowości, która w formie nawet wysokiego zaburzenia pojawia się dopiero po tym fakcie (po wejściu w związek), to niestety, ale trudno jest mówić o przesłankach za nieważnością małżeństwa. Sprawa staje się jeszcze bardziej złożoną, nie oznacza to, że skomplikowaną, gdy owszem mamy do czynienia z jakimś zaburzeniem, ale powstałym w wyniku uzależnienia jako jednego z negatywnych skutków prostytuowania się.

Warto dodać, iż możemy mieć również do czynienia z Osobami, które nie widzą niczego złego w uprawianym przez siebie procederze, a stąd wcale nie muszą „uzyskać” negatywnych konsekwencji na i w swojej psychice, co jednak podchodzi już pod inny kierunek analiz.

Inną też kwestią jest, iż zagadnienie to można rozpatrywać po Tej Stronie, która – tym razem - korzysta z podobnej usługi.

Na tych kilku zaledwie przykładach widzimy, iż choć przytoczone zjawisko samo w sobie jest mocne, to trzeba wziąć pod uwagę, iż działamy na płaszczyźnie prawnej, i wraz z wszelkimi wymogami w jej łonie trzeba dostosować się właśnie do niej, tj. do prawa. W przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z sensu stricto unieważnieniem małżeństwa, a nie ze stwierdzeniem jego nieważności. Innym przykładem za taką też argumentacją jest uczynienie możliwym (ważne słowo pod względem konotacji) prostytuowania się przez niektóre z czynników, co należy rozumieć - nie w kategorii zdeterminowania tego zjawiska przez te czynniki.

W tym świetle warto powtórzyć, gdyż błędy tego typu są nagminne, iż adwokat kościelny nie może wprowadzać Strony, którą przyjdzie jemu reprezentować, bądź którą już reprezentuje w błąd, przekonując ją, że dany fakt, który - jak to zostało powyżej ukazane - może być rozpatrywany na gruncie moralnym, jest zdarzeniem wskazującym z całą mocą na nieważność małżeństwa Tejże Strony. Przyjęcie przez niego (tj. przez adwokata kościelnego) takiego sposoby pracy, zachowania wskazuje na dążenia jego w stronę unieważnienia małżeństwa czy rozwodu kościelnego. A skoro obie instytucje, tj. instytucja unieważnienia małżeństwa jak i instytucja rozwodu kościelnego nie istnieje w kościelnym prawie małżeńskim (czy w kościelnym procesie małżeńskim), to musi on (tj. adwokat kościelny), a wraz z nim Strona ponieść klęskę, którą i tak niestety najdotkliwiej odczuje właśnie Strona.

Na ten temat m. in.:

Prostytucja, pr. zb. pod red. M. Mozgawa, Warszawa 2014;

J. Sz. G., Psychologiczne aspekty prostytucji, Łódź 2004.

© bolesta.blog.blox.pl/unieważnienie małżeństwa kościelnego/rozwód kościelny
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci